Aktivácia elektronickej schránky

Od 01.07.2017 musia podnikatelia - štatutári firiem -komunikovať s úradmi elektronicky. Štát im zriadi elektronickú schránku, ktorú však aktivujú len s bezpečnostným osobným kódom.

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie najneskôr 1. júla 2017.

Do konca júna 2017 prebieha prechodné obdobie, keď sa budú schránky právnických osôb automaticky aktivovať na doručovanie momentom prvého prístupu oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok.

Na zriadenie prístupu do elektronickej schránky je nutné si aktivovať čip na občianskom preukaze občana Slovenskej republiky alebo kartičke – povolenie na pobyt vydanej Cudzineckou políciou.

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár. Ten môže udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám. Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba táto nemá možnosť pristupovať do elektronickej schránky prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, keďže jeho vydanie je viazané na občianstvo Slovenskej republiky. Jednou s možností na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby môže byť udelenie oprávnenia inej fyzickej osobe.

V tomto prípade treba:
- vyplniť žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby spolu s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky.
- žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Ak sa úradné osvedčenie hodnovernosti podpisu zahraničného štatutára vyhotovuje mimo územia Slovenskej republiky (výnimkou je Česká republika), listinná žiadosť musí byť doplnená o tzv. apostille.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.