CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 12.05.2020)

CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 12.05.2020)

CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 12.05.2020)

Vstup na Slovensko sa umožňuje len:

- občanom Slovenskej republiky,
- cudzincom s udeleným pobytom,
- cudzincom, ktorí sú blízkymi osobami slovenských občanov (manžel, manželka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa) a vstupujú na Slovensko cez vnútornú hranicu (z Česka, Rakúska, Maďarska alebo Poľska),
- cudzincom žijúcim v pohraničí a pravidelne dochádzajúcim na územie SR do zamestnania, ktorí sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa,
- študentom na účel vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok, zápisu do škôl alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy) a ktorí pri vstupe na územie Slovenska odovzdajú výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín,
- osobám požívajúcim diplomatické výsady a imunity,
- vodičom nákladnej cestnej dopravy a autobusovej dopravy na účely repatriácie,
- vodičom a posádkam zdravotnej služby,
- zamestnancom pohrebných služieb.

Cena vyšetrenia na COVID – 19 je cca 70 EUR. Potvrdenie o výsledku testu na prítomnosť ochorenia COVID - 19 stojí ďalších cca 10 EUR.

V platnosti stále ostáva povinná 14 – dňová karanténa. Za nedodržanie karantény hrozí sankcia vo výške 1 659 EUR. Výnimku z povinnej karantény majú len (po preukázaní sa potvrdením o skutočnosti napr. o zamestnaní, o štúdiu...):
- pendleri a ich deti (okruh 30 km od hraníc),
- opatrovatelia,
- zdravotníci (okruh 30 km od hraníc, pri prechode hranice odovzdávajú okrem potvrdenia aj výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín),
- študenti počas skúškového obdobia (musia absolvovať test a výsledky testov odovzdať na hranici pri vstupe do SR),
- pracovníci v medzinárodnej doprave,
- Slováci pracujúci v sociálnych či zdravotníckych službách v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom a Olomouckom kraji v Českej republike a tiež v rakúskych spolkových krajinách Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň (okruh 30 km od hraníc, pri prechode hranice odovzdávajú okrem potvrdenia aj výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín).

Výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín sa na hranici odovzdáva už len v kópii (doposiaľ sa vyžadoval originál).


ULAZAK U SLOVAČKU IZ INOSTRANSTVA, OBAVEZA TESTIRANJA I KARANTIN
(12.05.2020)

Ulazak u Slovačku je dozvoljen samo:

- državljanima Slovačke Republike,
- strancima kojima je odobreno prebivalište,
- strancima koji su bliske osobe slovačkih državljana (muž, žena, maloletno dete, roditelj maloletnog deteta) i ulaze u Slovačku preko unutrašnje granice (iz Češke, Austrije, Mađarske ili Poljske),
- strancima koji žive na granici i redovno putuju na teritoriju Slovačke Republike, koji to mogu dokazati potvrdom poslodavca,
- studentima radi polaganja prijemnih ispita, završnih ispita, drugih ispita, upisa u škole ili preuzimanju ličnih stvari iz internata ili drugih smeštajnih objekata, uključujući i jednu prateću osobu koja poseduje uverenje o toj činjenici (npr. poziv na prijemne ispite, upis u škole) i koji prilikom ulaska na teritoriju Slovačke predaju rezultat negativnog RT-PCR testa za virus COVID-19 ne starija od 96 sati,
- licima koja uživaju diplomatske privilegije i imunitet,
- vozačima drumskog i autobuskog prevoza za repatrijaciju,
- vozačima i posadi medicinske službe,
- zaposlenim u pogrebnim organizacijama.

Cena pregleda za COVID - 19 iznosi cca 70 EUR. Potvrda rezultata testa za prisustvo COVID - 19 košta još cca 10 EUR.

Još uvek je na snazi obavezna 14-dnevni karantin. Neispunjavanje obaveze ostajanja u karantinu može rezultirati kaznom u iznosu od 1.659 eura. Izuzeci od obaveznog karantina su samo (nakon što se potvrdi činjenica, npr. O zaposlenju, studiranju ...):
- putnici i njihova deca (unutar 30 km od granice),
- staratelji
- medicinsko osoblje (u radijusu od 30 km od granice, predaju rezultat negativnog RT-PCR testa za COVID-19, ne starije od 96 sati pri prelasku granice),
- studenti tokom ispitnog perioda (prilikom ulaska u Slovačku moraju da urade test i podnesu rezultate testa na slovačkoj granici),
- radnici u međunarodnom prevozu,
- Slovaci koji rade u socijalnim ili zdravstvenim službama u regionima Južne Moravske, Zlina, Moravske-Šleske i Olomouka u Češkoj, a takođe i u austrijskim saveznim državama Burgenland, Donja Austrija i Beč (u radijusu od 30 km od granice, prilikom prelaska granice osim potvrde i rezulatu negatvinog testa RT-PCR na virus COVID-19 ne stariji od 96 sati).

Rezultat negativnog RT-PCR testa za COVID-19 ne stariji od 96 sati podnosi se na granici samo u kopiji (do sada je bio potreban original).


Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.