CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 15.07.2020)

CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 15.07.2020)

CEZHRANIČNÝ VSTUP NA SLOVENSKO, POVINNOSŤ TESTOVANIA A KARANTÉNA (AKTUALIZOVANÝ STAV KU DŇU 15.07.2020)

Uplynutím 13. júna 2020 sa skončil núdzový stav na Slovensku, mimoriadna situácia (pandémia) vyhlásená uznesením vlády však trvá naďalej.
Povinnosť nosenia rúška v exteriéroch sa zmenila na odporúčanie. Stále platí povinnosť nosiť rúška v interiéroch.

Za nedodržanie karanténnych opatrení hrozí po novom pokuta až do výšky 5000 eur.

ZDRAVOTNE BEZPEČNÉ KRAJINY

S účinnosťou od 20. júna 2020 bez akýchkoľvek obmedzení môžu na Slovensko pricestovať osoby z Austrálie, Belgicka, Cypru, Českej republiky, Číny, Dánska, Estónska, Faerských ostrovov, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Holandska, Írskej republiky, Islandu, Japonska, Kórejskej republiky, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Občania Slovenskej republiky a cudzinci s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa môžu bez obmedzení pohybovať na území Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Bulharsko a Čierna Hora nie sú momentálne považované za zdravotne bezpečné – platia opatrenia pre príchod z iných ako bezpečných krajín.

Pred príchodom do Chorvátska je potrebné vyplniť vstupný formulár. Bez vyplnenia formuláru nie je možné do Chorvátska vstúpiť, a jeho vypĺňanie až na chorvátskej hranici môže trvať niekoľko hodín času.

INÉ AKO ZDRAVOTNE BEZPEČNÉ KRAJINY

Pre osoby z ostatných krajín naďalej platí, že sa musia preukázať nie starším ako 96 hodín negatívnym testom na COVID-19 priamo na hranici. Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Bezprostredne po vstupe na Slovensko musia absolvovať povinnú domácu karanténu („eKaranténa“). Postup k prihláseniu sa do eKarantény a výnimky z nej nájdete v článku zverejnenom dňa 27.05.2020.

Podmienky vstupu do ostatných krajín ako Slovensko sú zverejnené na https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Ilustračné foto: pixabay.com


ULAZAK U SLOVAČKU IZ INOSTRANSTVA, OBAVEZA TESTIRANJA I KARANTIN
(aktualno na dan 15.07.2020)

Dana 13.juna 2020.g ukinuto je vanredno stanje u Slovačkoj, medjutim vanredna situacija (pandemija) proglašena odlukom vlade traje i dalje.
Obaveza nošenja maske na otvorenom prostoru sad je samo preporuka. Nošenje maske u zatvorenom prostoru je i dalje obavezno.

Za nepridržavanje mera karantina i samoizolacije, preti kazna u visini do 5000,00 €.

ZDRAVSTVENO BEZBEDNE ZEMLJE

Od 20 juna 2020.g bez bilo kakvih organičenja u Slovačku mogu ući lica iz Australije, Belgije, Kipra, Češke, Kine, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Holadnije, Irske, Islanda , Japana, Koreje, Lihtenštajna, Latvije,Letonije Mađarske, Malte, Monaka, Nemačke, Norveške, Novog Zelanda, Austrije, Slovenije i Švajcarske, Španije, Farskih ostrva, Poljske i Italije. Državljani Slovačke i stranci sa odobrenim privremenim ili trajnim boravkom u Slovačkoj, mogu bez ograničenja da se kreću na teritoriji Češke, Madjarske i Austrije.

Bugarska i Crna Gora su tretirane kao zdravstveno nebezbedne – važe mere kao za dolazak iz drugih bezbednih zemalja.

Pred ulazak u Hrvatsku potrebno je popuniti formular. Bez popunjenog formulara nije moguće ući na teritoriju Hrvatske, a popunjavanje na hrvatskoj granici može da traje čak nekoliko časova.

DRUGE ZEMLJE KOJE NISU U GRUPI ZDRAVSTVENO BEZBEDNIH ZEMALJA

Za lica iz drugih zemalja i dalje važi, da moraju da podnesu negativni test na COVID-19 ne stariji od 96 sati na graničnom prelazu. Ukoliko ova lica prolaze kroz nekontrolisani granični prelaz, potrebno je da odmah dostave negativni rezulat testa nadležnom regionalnom organu za javno zdravlje (rezulat mora biti sačinjen na engleskom, nemačkom, češkom ili slovačkom jeziku ili preveden na jedan od ovih jezika). Bez odlaganja po ulasku u Slovačku moraju da se pridržavaju obaveznog domaćeg karantina. Postupak prijave do eKarantina i izuzeci od iste možete videti u članku koji smo objavili dana 27.05.2020.g.

Uslovi ulaska u druge zemlje pored Slovačke možete videti na
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.