Nevyplatenie mzdy za odpracovaný čas pred udelením povolenia na pobyt

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

SEKCIA: OTÁZKY KLIENTOV

OBLASŤ: PRACOVNÉ PRÁVO
podoblasť: nevyplatená mzda

Otázka č. 2
Nevyplatenie mzdy za odpracovaný čas pred udelením povolenia na pobyt

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny (Srbská republika) bol udelený prechodný pobyt na účel zamestnania spolu s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na dva roky s platnosťou od 01.3.2020. Zamestnanec však odpracoval u zamestnávateľa, v zmysle prísľubu do zamestnania, jeden mesiac ešte pred udelením prechodného pobytu v mesiaci február 2020, za čo mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, ktorú teraz zamestnávateľ od neho požaduje.
Má zamestnanec nárok na mzdu za odpracované obdobie pred udelením povolenia na pobyt za účelom zamestnania?

Odpoveď na otázku č. 2

Vychádza sa zo zásady, že sa ochrany práv nemôže dovolávať ten, kto právo sám porušuje. Ak právna norma stanovuje, že štátny príslušník tretej krajiny nemá právo pracovať na území Slovenskej republiky, pokiaľ mu nebol udelený prechodný pobyt za účelom zamestnania, má sa za to, že práca ktorú vykonával pred udelením pobytu má znaky nelegálnej práce, hoci príslušníkovi toto povolenie neskôr bolo udelené, ibaže ide o zákonom stanovené výnimky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a § 23 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Zamestnancovi za toto porušenie nielenže hrozí sankcia zrušenia už udeleného prechodného pobytu ale i vyhostenie zo Slovenska a zamestnávateľ sa v takom prípade dopúšťa nelegálneho zamestnávania, za čo mu hrozí pokuta od 2 000 EUR až do 200 000 EUR.

Odpovedá:
v mene tímu advokátskej kancelárie Králik & Partners, JUDr. Mária Mišeková


Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.