Pobyt cudzincov na Slovensku počas krízovej situácie (koronavírus)

Krízová situácia spôsobená vírusom COVID-19, označovaným aj ako koronavírus, zasiahla vážnym spôsobom do života nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj do života štátnych občanov iných krajín EÚ a občanov tretích krajín (mimo EÚ), ktorí sa na území Sl

I.
Prvé opatrenie sa týka cudzincov, ktorým platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu uplynie počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. V zmysle prijatých opatrení platí, že týmto osobám sa automaticky predlžuje platnosť ich pobytu a to až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

II.
Druhé opatrenie sa týka cudzincov (štátnych príslušníkov tretích krajín), ktorý na územie Slovenskej republiky vstúpili legálne, ale nemajú udelený žiadny druh pobytu v zmysle zákona o pobyte cudzincov. Takýto cudzinci sa v zmysle prijatých opatrení môžu na území Slovenskej republiky zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

III.
Tretie opatrenie sa týka možnosti cudzincov podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. V zmysle ustanovení zákona o pobyte cudzincov je možné podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas výlučne na policajnom útvare (na príslušnom oddelení cudzineckej polície). Prijaté opatrenie zohľadňujú skutočnosť, že cudzinec sa v čase vyhlásenia a počas krízovej situácie nemusel nachádzať na území Slovenskej republiky a preto nie je možné (z dôvodu uzavretia hraníc), aby tento cudzinec niektorú z uvedených žiadostí podal na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Z tohto dôvodu zákonodarca prijal opatrenie, ktoré umožňuje cudzincom, ktorý sa počas krízovej situácie zdržiavajú mimo územia Slovenskej republiky, podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas aj na zastupiteľskom úrade.

IV.
Štvrtým opatrením zákonodarca umožňuje, aby zákonom stanovené doklady, ktoré žiadateľ o prechodný pobyt alebo obnovenie pobytu boli staršie ako 90 dní, ak v čase krízovej situácie, pre ktorú nemohol cudzinec podať žiadosť o udelenie alebo obnovu pobytu, neboli staršie ako 90 dní a do podania žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky. Konkrétne sa jedná o:
- doklady predkladané ako prílohy k žiadosti o udelenie prechodného pobytu uvedené v ustanovení § 32 ods. 2,
- doklady predkladané ako prílohy k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu uvedené v ustanovení § 34 ods. 3,
- doklady predkladané ako prílohy k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov uvedené v ustanovení § 45 ods. 3,
- doklady predkladané ako prílohy k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas uvedené v ustanovení § 47 ods. 3,
- doklady predkladané ako prílohy k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu uvedené v ustanovení § 53 ods. 3 a
- doklady predkladané ako prílohy k žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu uvedené v ustanovení § 59 ods. 3.

V.
Piatym opatrením je, že lehoty uvedené v § 36 ods. 3, v ktorých je policajný útvar oprávnený zrušiť cudzincovi prechodný pobyt sa automaticky predlžujú o dobu trvania krízovej situácie. Rovnako sa o obdobie trvania krízovej situácie predlžuje aj lehota podľa ustanovenia § 41 ods. 3, týkajúci sa zamietnutia žiadosti o obnovenie modrej karty, resp. odňatia modrej karty jej držiteľovi.

VI.
Šieste opatrenie prijaté zákonodarcom má za následok neplynutie v zákone uvedených lehôt a to až do odvolania krízovej situácie. V zmysle prijatých opatrení až do odvolania krízovej situácie neplynú nasledovné lehoty:
- lehota na odovzdanie dokladu potvrdzujúceho zdravotné poistenie podľa § 32 ods. 9,
- lehota na odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie podľa § 32 ods. 10, § 38 ods. 8, § 45 ods. 4, § 47, ods. 5,
- lehota na odovzdanie pracovnej zmluvy podľa § 38 ods. 9,
- lehota, v ktorej je rodinný príslušník občana Únie povinný podať žiadosť o vydanie dokladu o pobyte podľa § 70 ods. 9 a § 71 ods. 8,
- lehoty na splnenie povinností štátneho príslušníka tretej krajiny uvedené v § 111 ods. 1 písm. g), i), n), p), q) a t),
- lehoty na splnenie povinností štátneho príslušníka tretej krajiny uvedené v § 111 ods. 3, 4, a 7,
- lehoty na splnenie povinností občana Únie uvedené v § 112 ods. 1 písm. c), e), k) a l),
- lehoty na splnenie povinností rodinného príslušníka občana Únie uvedené v § 112 ods. 2 písm. a), d), f), l) a m).

V tejto súvislosti poukazujeme aj na skutočnosť, že v zmysle predmetnej novely môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odpustiť aj zmeškanie inej lehoty uvedenej v zákone o pobyte cudzincov (teda aj inej ako vyššie uvedených lehôt), ak táto uplynula počas trvania krízovej situácie. Na toto ustanovenie však neodporúčame sa spoliehať, nakoľko zo znenia ustanovenia je zrejmé, že odpustenie zmeškania lehoty nebude automatické, ale bude o ňom rozhodovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a to môže rozhodnúť aj tak, že zmeškanie lehoty neodpustí.

VII.
Siedmym opatrením prijatým v súvislosti s krízovou situáciou zákonodarca uzákonil výnimku z povinnosti cudzinca, ktorému bol udelený prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky vstúpiť na územie Slovenskej republiky najneskôr do 180 dní od udelenie prechodného, resp. trvalého pobytu. V prípade, že cudzinec v predmetnej lehote na územie Slovenskej republiky nevstúpil automaticky mu zo zákona udelený pobyt zanikol. Šiestym opatrením zákonodarca určil, že do tejto lehoty na vstup cudzinca na územie Slovenskej republiky po udelení pobytu sa nezapočítava obdobie trvania krízovej situácie.

VIII.
Ďalšie, ôsme opatrenie prijaté zákonodarcom sa týka výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení cudzinca, ktorá sa zo zákona počas trvania krízovej situácie odkladá. Odklad výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení cudzinca však nie je dôvodom na jeho prepustenie zo zaistenia podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého bodu.

IX.
Posledné prijaté, deviate opatrenie, sa týka povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania, pri žiadosti o obnovenie prechodného pobytu. Konkrétne ide o povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 7, podľa ktorých musí cudzinec k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania preukázať:
- zdanený príjem z podnikania za predchádzajúce obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima, alebo
- preukázať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých koná za predchádzajúce obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima, resp. dvadsaťnásobku životného minima.

Vzhľadom na ekonomické dopady krízovej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 je veľký predpoklad, že štátny príslušníci tretích krajín, ktorý na území Slovenskej republiky podnikajú nebudú schopný uvedený príjem, resp. zisk preukázať. Z tohto dôvodu zákonodarca prijal opatrenie, podľa ktorého sa uvedené ustanovenia § 34 ods. 6 a 7 neuplatnia, ak štátny príslušník splnenie podmienok podľa týchto ustanovení preukazuje za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia. Štátny príslušník tretej krajiny je v tomto prípade povinný cudzineckej polícii spolu so žiadosťou o obnovenie pobytu predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.


Advokátska kancelária Králik & Partners sa problematikou pobytu cudzincov na Slovensku zaoberá už vyše 15 rokov a preto, v prípade potreby o poskytnutie detailnejších informácií sa môžete obrátiť na kontaktné telefónne čísla kancelárie alebo e-mailovú adresu kancelárie office@advokat.sk.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.