Pozor na podvodníkov pri otváraní firmy

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí veľa podvodných firiem, ktoré neoprávnene poskytujú právne služby a preto je potrebné dávať si veľký pozor pri zakladaní firmy, otváraní živnosti, spisovaní dokladov a zmlúv pri zamestnaní a zabezpečovaní pobytu.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí veľký počet podvodných firiem alebo jednotlivcov, ktorí neoprávnene poskytujú právnu pomoc najmä zahraničným občanom pri zakladaní obchodných spoločností, predaji firiem, zakladaní živností a zastupovaní klientov v konaniach o udelenie pobytu na Slovensku pred orgánmi cudzineckej polície.
Tieto subjekty, hoci na to nie sú oprávnené, poskytujú právnu pomoc bez toho aby boli za takúto činnosť zodpovední, nemajú uzatvorené poistenie pre prípad spôsobenia škody, keďže nespĺňajú kritériá na riadny, nezávislý, odborný a najmä zákonný výkon funkcie a povolania advokáta.

Osoby alebo firmy, ktoré poskytujú tieto služby a nie sú advokátmi, nielenže nepreberajú zodpovednosť za poskytnuté služby, ale dokonca sa dopúšťajú trestného činu neoprávneného podnikania, za čo je trestným zákonom určený trest odňatia slobody až na tri roky.

Advokát podľa zákona o advokácii musí byť osoba zapísaná v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (SAK). Každý advokát je zo zákona povinný mať uzatvorené poistenie pre prípad spôsobenia škody pri výkone advokácie minimálne v sume 100 000 Eur. Tomu, aby bol niekto zapísaný do zoznamu advokátov a mohol tak poskytovať profesionálne právne poradenstvo predchádza riadne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo na právnickej fakulte, niekoľkoročná koncipientska prax, absolvovanie advokátskych skúšok a zloženie sľubu advokáta. Advokát navyše nesie riadnu disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť za výkon svojej činnosti, na rozdiel od podvodníkov, ktorí žiadnu zodpovednosť za poskytovanie právneho poradenstva nenesú.

Je preto dôležité si pri hľadaní právneho zastupovania či iného právneho poradenstva overiť skutočnosť, či osoba ponúkajúca právne služby je advokátom, a je zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK. Zoznam advokátov môžete nájsť na stránke SAK: https://www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/adv

Pri akomkoľvek podozrení alebo informácii o osobách poskytujúcich podvodné právnické služby neváhajte kontaktovať orgány polície SR.

Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.