Protischránkový zákon

Protischránkový zákon ukladá vybraným subjektom, ktorí sa uchádzajú o verejné prostriedky novú povinnosť.

PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON
(Zákon o registri partnerov verejného sektora)

V súvislosti s dlho diskutovanou problematikou zamedzenia účasti tzv. „schránkových firiem“ na verejných obstarávaniach, dňa 01. 02. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“), ktorý ukladá vybraným subjektom, ktorí sa uchádzajú o verejné prostriedky povinnosť zaregistrovať sa do osobitne zriadeného registra (register partnerov verejného sektora)

Subjekty, ktoré sa po účinnosti tohto zákona budú chcieť uchádzať o verejné prostriedky sa považujú za partnera verejného sektora. Ide o subjekty, ktoré:

a)prijímajú alebo
b)sa uchádzajú o finančné prostriedky z verejných zdrojov zo štátneho alebo obecného rozpočtu, zo štátnych fondov alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností.

Výnimky zo zákona pre subjekty, ktoré sa nemusia zaregistrovať a prijímajú verejné prostriedky, resp. uchádzajú sa o tieto prostriedky sú subjekty, ktorým:

-majú byť poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 100 000 Eur,
-majú byť poskytnuté finančné prostriedky v úhrne neprevyšujúce 250 000 Eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie,
-jednorazovo nadobudnutý majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, v úhrne neprevyšuje sumu 100 000 Eur,
-osoby pôsobiace prevažne v neziskovom sektore,
-banky a pobočky zahraničnej banky prijímajúce finančné prostriedky na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
-osoby, ktoré prijímajú plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spolupráce alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný každý subjekt, ktorý má záujem zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach, uchádzať sa o zákazky štátu, nadobudnutie majetku štátu, v prípade, že nadobudol pohľadávku voči verejnému sektoru alebo je subdodávateľom v projekte financovanom verejným sektorom.

REGISTRÁCIA do registra partnerov verejného sektora

Zákon umožňuje vykonávať registráciu partnerov verejného sektora do špeciálneho registra len úzkej skupine subjektov a označuje ich ako „oprávnené osoby“. Oprávnenými osobami v zmysle zákona sú:
-advokát
-notár,
-banka,
-pobočka zahraničnej banky,
-audítor, daňový poradca

KONANIE o zápis do registra partnerov verejného sektora, zahŕňa:

-vyhodnotenie, či sú v konkrétnom prípade splnené zákonné podmienky na vznik povinnosti klienta registrovať sa do registra,
-vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných na podanie návrhu na zápis údajov do registra, prípadne návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov alebo výmaz údajov zapísaných v registri,
-podanie návrhu na zápis, zmeny alebo výmaz údajov z registra,
-monitoring a aktualizáciu údajov zapísaných v registri spočívajúce v pravidelnom overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a vypracovaní verifikačného dokumentu.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa uvedenej problematiky Vám advokátska kancelária Kralik a Partneri odpovie bezodkladne prostredníctvom kontaktného formuláru v časti Kontakt.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.