SPRÍSNENIE PODMIENOK VYSIELANIA PRACOVNÍKOV V RÁMCI EÚ OD 30.7.2020

SPRÍSNENIE PODMIENOK VYSIELANIA PRACOVNÍKOV V RÁMCI EÚ OD 30.7.2020

SPRÍSNENIE PODMIENOK VYSIELANIA PRACOVNÍKOV V RÁMCI EÚ OD 30.7.2020

Slovensko spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie je povinné do 30.7.2020 transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ 957/2018/EÚ z 28.6.2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.
Dôsledkom transpozície smernice bola prijatá novela Zákonníka práce s účinnosťou od 30.7.2020, ktorá prináša viaceré zmeny s cieľom posilniť ochranu vyslaných zamestnancov. Zmeny spočívajú v uplatňovaní rozsahu vnútroštátneho právneho poriadku prijímajúceho štátu, do ktorého je zamestnanec hosťujúcim zamestnávateľom vyslaný a obmedzení doby vyslania, na krátkodobé a dlhodobé vyslanie. Sprísnenie podmienok sa týka:

1. ROZŠÍRENIA „TVRDÉHO JADRA“, DO KTORÉHO AKTUÁLNE SPADÁ:

- maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku,
- minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky,
- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
(pravidlá odmeňovania),
- podmienky prenájmu pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov dočasnými
zamestnávateľmi (zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnania),
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena,
- ochranné opatrenia v prípade pracovných podmienok tehotných žien alebo žien,
ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých,
- rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie.

Predmetom rozšírenia sú:

- podmienky ubytovania pre pracovníkov, ktoré zamestnávateľ poskytuje
zamestnancom,
- náhrada cestovných výdavkov,
- náhrada výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do
obvyklého miesta výkonu práce na území SR.

2. ROZLIŠOVANIE MEDZI KRÁTKODOBÝM A DLHODOBÝM VYSLANÍM

Smernica a s ňou prijatá novela Zákonníka práce prináša rozlišovanie medzi krátkodobým a dlhodobým vysielaním.
Vysielanie sa obmedzuje na dobu 12 mesiacov (krátkodobé vyslanie), ktorú možno predĺžiť na 18 mesiacov (dlhodobé vyslanie). Podmienkou predĺženia na 18 mesiacov je, že hosťujúci zamestnávateľ oznámi s uvedením dôvodu slovenskému Národnému inšpektorátu práce takéto predĺženie vyslania.
Okrem dĺžky obdobia vyslania rozdiel spočíva v aplikácii právneho predpisu pri uplatnení pracovných podmienok. Krátkodobé vysielanie sa bude spravovať pracovnými podmienkami len v rozsahu „tvrdého jadra“ podľa slovenských právnych predpisov. Pri dlhodobom vyslaní sa uplatní slovenský právny predpis v celom rozsahu (s výnimkou uzatvorenia a skončenia pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti, zákazu konkurencie a doplnkového dôchodkového poistenie).

3. ZMENA KONCEPTU ODMEŇOVANIA

Doposiaľ platná právna úprava stanovovala povinnosť vyplácania minimálnych mzdových nárokov a zvýhodnenie za prácu nadčas vyslanému zamestnancovi, hosťujúcim zamestnávateľom podľa slovenských právnych predpisov.
Zmena spočíva v tom, že vyslaný zamestnanec bude mať nárok okrem minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas aj na všetky príplatky a odmeny, na ktoré majú nárok slovenskí zamestnanci. Zmenou sa má vyslaným zamestnancom zaručiť rovnaké zaobchádzanie pri pracovných podmienkach.

4. REŤAZENIE VYSLANIA

Smernica prijala opatrenia na zamedzenie výmeny hosťujúcich zamestnancov na výkon tej istej pracovnej úlohy na rovnakej pracovnej pozícii.
Prijatím opatrenia pri počítaní doby vyslania so striedaním zamestnancov na rovnakej pozícii sa zamedzuje samostatnému plynutiu doby vyslania pre jedného zamestnanca, resp. doba vyslania zamestnancov vykonávajúcich tú istú úlohu na tom istom pracovnom mieste sa spočítava do doby krátkodobého alebo dlhodobého vyslania.
Prijaté podmienky platia pre všetky členské štáty EÚ, a preto je potrebné sa pred vyslaním zamestnanca oboznámiť s vnútroštátnym právnym poriadkom prijímajúceho štátu.

POOŠTRAVANJE USLOVA UPUĆIVANJA RADNIKA U OKVIRU EU OD 30.07.2020.

Slovačka zajedno s ostalim državama članicama Evropske unije je obavezna da do 30.07.2020.g uskladi svoje propise sa direktivom Evropskog parlamenta i Veća EU 957/2018/EU od 28.06.2018.g kojom se vrši izmena direktive 96/71/ES o upućivanju zaposlenih u okviru pružanja usluga.
Posledica uskladjivanja direktive sa propisima Slovačke se ogleda u usvajanju izmena i dopuna Zakona o radu koje će stupiti na snagu 30.07.2020.g a koje donose mnogobrojne promene koje imaju za cilj da dodatno pojačaju zašitu upućenih radnika. Izmene se ogledaju u primeni obima unutrašnjeg pravnog poretka države upućivanja u koju se zaposleni upućuje, u periodu upućivanja, kratkoročnog i dugoročnog upućivanja. Pooštravanje uslova se odnosi na:

1. PROŠIRENJE „ČVRSTOG JEZGRA“ U KOJE SPADA SLEDEĆE:

- Maksimalno trajanje radnog vremena i minimalno trajanje perioda odmora,
- minimalna godišnja dužina plaćenog godišnjeg odmora,
- minimalna zarada, mimimalna naknada zarade i naknade za prekovremeni rad (pravila o nagradama),
- uslovi za iznajmljivaje radnika, posebno iznajmljivanje radnika privremenim poslodavacima (zapošljavanje putem agencije za privremeno zapošljavanje),
- bezbednost i zdravlje na radu, higijena,
- zaštitne mere u slučaju radnih uslova za trudnice ili porodilje, decu i omladinu,
- jednak tretman muškaraca i žena i zabrana diskriminacije.

Predmet proširenja je:

- Uslovi smeštaja za radnike, a koji poslodavac treba da obezbedi radicima,
- Naknada putnih troškova,
- Naknada troškova smeštaja i ishrane za službeno putovanje ili putovanje u običajno mesto rada na teritoriji Slovačke Republike.

2. RAZLIKA IZMEDJU KRATKOROČOG I DUGOROČNOG UPUĆIVANJA

Direktiva i usvojene izmene i dopune Zakona o radu pravi razliku izmdju kratkoročnog i dugoročnog upućivanja.
Upućivanje je ograničeno na period od 12 meseci (kratkoročno upućivanje) a koje se može produžiti na 18 meseci (dugoročno upućivanje). Uslov produženja na 18 meseci je da poslodavac kod kojeg je zaposleni upućen dostavi obaveštenje u kom navodi i razlog ovog produženja inpekciji rada.
Osim dužine perioda upućivanja razlika je i u primeni pravnih propisa za uslove rada. Kratkoročno upućivanje se biti regulisano uslovima rada samo u obima „čvrstog jezgra“ u skladu sa slovačkim pravnim propisima. Za dugoročno upućivanje biće primenjen slovački pravni propis u celom obimu (sa izuzetkom zaključenja i prestanka radnog odnosa, izvršavanju neke druge profitne delatnosti, zabrana konkurencije i dopunskog penzijskog osiguranja)

3. IZMENE KONCEPTA NAGRADJIVANJA

Važeće zakonodavstvo predviđalo je obavezu isplate minimalne zarade i naknada za prekovremeni rad upućenom zaposlenom, poslodavcu kod koga je zaposleni upućen prema slovačkom zakonu.
Promena se sastoji u činjenici da će upućeni radnik imati pravo, pored minimalne zarade, pravo i na nakandu zarade i naknadu za prekovremeni rad, takođe i sve bonuse i naknade na koje slovački zaposleni imaju pravo. Promenom je želelo da se upućenom radniku obezbedi jednak tretman u uslovima rada sa slovačkim radnikom.

4. LANČANO UPUĆIVANJE

Direktivom su preduzete mere za sprečavanje zamene upućenih radnika za izvršenje istog radnog zadatka na istom radnom mestu.
Usvajanjem ove direktive prilikom izračunavanja perioda upućivanja sa rotiranjem zaposlenih na istom radnom mestu se sprečava samostalni protok vremena upućivanja za jednog radnika , odnosno period upućivanja zaposlenih koji izvršavaju isti radni zadatak na tom istom radnom mestu se uračunava u period kratkoročnog ili dugoročnog upućivanja.
Usvojeni uslovi važe za sve države članice EU, te je stoga neophodno da se pre upućivanja zaposlenih upoznate sa unutrašnjim pravnim propisima zemlje u koju upućujete radnike.


Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.