Štátne príspevky poskytované v súvislosti s krízovou situáciou vyvolanou koronavírusom

Vláda SR v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou nákazou COVID – 19 schválila dňa 31.03.2020 projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase krízovej situácie a odstránenie jej následkov. Ide o súhrn opatrení štátnej pomoci na podporu h

Opatrenie č. 1 –
Podpora zamestnávateľov, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky

Už z názvu prvého opatrenia je zrejmé, že toto je určené na pomoc zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade, že na základe Opatrenia ÚVZ musel prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

V rámci prvého opatrenia má zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom nárok na príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 Eur. Musí pritom ísť o zamestnanca v pracovnom pomere s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020, ktorému zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Príspevok poskytuje žiadateľovi bezodkladne miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta alebo iný úrad práce určený ústredím a to na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Úrady práce prijímajú žiadosti o tento príspevok od 06.04.2020 od 12:00, pričom žiadateľ môže žiadosť predložiť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa, poštou alebo osobne.


Opatrenie č. 2 –
Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby

V prípade podpory poskytovanej v rámci Opatrenia č. 2 je oprávneným žiadateľom SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, že ide o SZČO, ktorá:
- bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny,
- nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer,
- nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku na náhradu za straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb v porovnaní s:
a) rovnakým obdobím v roku 2019 alebo
b) s priemerom za rok 2019 alebo
c) sa porovnáva tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac v prípade, že žiadateľ vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začal vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Voľba spôsobu výpočtu poklesu tržieb je na žiadateľovi o príspevok.

Výška príspevku na náhradu za straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO za marec 2020 je naviac vo výške:

Pokles tržieb Marec 2020
Menej ako 10% 0 Eur
10% - 19,99% 90 Eur
20% - 29,99% 150 Eur
30% - 39,99% 210 Eur
40 a viac % 270 Eur

Výška príspevku na náhradu za straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO za apríl a máj 2020 je naviac vo výške:

Pokles tržieb Marec 2020
Menej ako 20% 0 Eur
20% - 39,99% 180 Eur
40% - 59,99% 300 Eur
60% - 79,99% 420 Eur
80 a viac % 540 Eur

Nárok na tento príspevok majú aj:
- osoby vykonávajúce slobodné povolania neupravené osobitnými predpismi, ktoré nie sú podnikaním podľa Obchodného zákonníka, napr. herci, choreografi, tanečnici, hudobníci, novinári a pod.,
- fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona o dani z príjmov, napr. architekti, geodeti, tlmočníci, športovci a pod.

Príspevok poskytuje žiadateľovi bezodkladne miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a to na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Úrady práce prijímajú žiadosti o tento príspevok od 08.04.2020.


Opatrenie č. 3 –
Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Oprávneným žiadateľom príspevku opatrenia č. 3 je zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a nespadá do kategórie subjektov, ktoré majú nárok na príspevok v rámci opatrenia č. 1 a opatrenia č. 2. Žiadateľom o tento príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Opatrenie č. 3 upravuje dva rôzne príspevky, ktoré môžu byť oprávnenému žiadateľovi poskytnuté, pričom voľba je na žiadateľovi a ide o nasledovné príspevky:

a) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 Eur alebo
b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa

Výška paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca sa určí podľa poklesu tržieb žiadateľa v porovnaní s:
a) rovnakým obdobím v roku 2019 alebo
b) s priemerom za rok 2019 alebo
c) sa porovnáva tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac v prípade, že žiadateľ vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začal vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Voľba spôsobu výpočtu poklesu tržieb je na žiadateľovi o príspevok.

Výška príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca za marec 2020 je naviac vo výške:

Pokles tržieb Marec 2020
Menej ako 10% 0 Eur
10% - 19,99% 90 Eur
20% - 29,99% 150 Eur
30% - 39,99% 210 Eur
40 a viac % 270 Eur

Výška príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca za apríl a máj 2020 je naviac vo výške:

Pokles tržieb Marec 2020
Menej ako 20% 0 Eur
20% - 39,99% 180 Eur
40% - 59,99% 300 Eur
60% - 79,99% 420 Eur
80 a viac % 540 Eur


Príspevok poskytuje žiadateľovi bezodkladne miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta alebo iný úrad práce určený ústredím a to na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.


Opatrenie č. 4 –
Podpora SZČO, dohodárov a jednoosobových s.r.o., ktorí nemajú iný príjem

Oprávneným žiadateľom príspevky v zmysle opatrenia č. 4 je fyzická osoba, ktorá je:
a) SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,
b) SZČO, ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
c) V pracovnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020 aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,

Oprávneným žiadateľom je taktiež fyzická osoba, ktorá:
a) Je jediným spoločníkom v s.r.o., ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 Eur,
b) Je konateľom v tejto s.r.o. a nie je zároveň jej zamestnancom,
c) Nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Podmienkou poskytnutia príspevku podľa opatrenia č. 4 je, že žiadateľ o príspevok nemá od 13.03.2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závisle činnosti.

Výška príspevku je za mesiac marec 2020 v sume 105 Eur a za mesiac apríl a máj 2020 v sume 210 Eur.

Žiadosti o poskytnutie príspevkov v zmysle opatrenia č. 4 bude možné podávať po 20.04.2020.


V prípade potreby poskytnutia detailnejších informácií navštívte webovú stránku www.pomahameludom.sk alebo sa obráťte na odborníkov Advokátskej kancelárie Králik & Partners prostredníctvom kontaktného telefónneho čísla 02/5263 0111 alebo e-mailovej adresy kancelárie office@advokat.sk.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.