Udelenie povolenia na pobyt v SR (vízum)

Podnikať na Slovensku môžu aj štátni občania tretích krajín, ktorí nie sú občanmi Európskej Únie. Ak chce cudzinec na Slovensku vykonávať podnikateľskú činnosť, podmienkou takého podnikania je získanie prechodného pobytu.

Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pokiaľ vykonáva alebo bude vykonávať podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba formou živnosti alebo v mene spoločnosti ako konateľ na predpokladanú dobu podnikania, najviac však na 3 roky s možnosťou predĺženia.

Výber vhodnej formy podnikania


Založenie obchodnej spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Najbežnejšou právnou formou obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorú môže založiť minimálne 1 osoba. Zahraničná osoba môže na Slovensku založiť s.r.o. a stať sa jej jediným spoločníkom a taktiež sa môže zúčastňovať podnikania ako spoločník v už založenej s.r.o..

Podnikanie zahraničnej osoby v mene spoločnosti

Ak je zahraničná osoba štatutárnym orgánom s.r.o., koná v mene spoločnosti ako konateľ. Konateľom je fyzická osoba, ktorá môže (a nemusí) byť súčasne spoločníkom v s.r.o.. Pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa súd preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu EÚ alebo občana členského štátu OECD.

Podnikanie na základe živnosti

Založenie živnosti je najbežnejší a finančne menej náročný spôsob získania oprávnenia na podnikanie. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Postup získania prechodného pobytu na účel podnikania


1. fáza pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu

kompletizácia dokumentov, ktoré tvoria prílohy k žiadosti
povinnosť cudzinca predložiť doklady, ktoré potvrdzujú účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie podnikania, zabezpečenie ubytovania a vyhovujúci zdravotný stav

2. fáza od podania žiadosti – správne konanie

osobne na SR môže cudzinec podať žiadosť len na základe udelených víz a tieto víza ho oprávňujú pohybovať sa po celom priestore členských krajín Schengenu
rozhodovanie príslušného orgánu o udelení pobytu cudzincovi

3. fáza po udelení prechodného pobytu – finalizácia procesu

pokračuje sa prevzatím dokladu o udelení pobytu a proces sa skompletizuje doložením potrebných dokumentov príslušnému orgánu


Králik & Partners v rámci získania prechodného pobytu zabezpečuje


- prípravu dokumentov na podanie žiadosti o udelenie pobytu
- poradenstvo a osobná účasť na oddelení cudzineckej polície pri podávaní žiadosti
- zabezpečenie prekladov zahraničných dokumentov
- zriadenie sídla spoločnosti
- preberanie dokladov o pobyte a iné súvisiace služby

Pre viac informácií sa môžete prihlásiť na odoberanie noviniek prostredníctvom e-mailu alebo v našej kancelárii.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.