Udeľovanie pobytu cudzincov podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Advokátska kancelária Králik & Partners pre svojich klientov zabezpečuje komplexné sprostredkovanie prechodného pobytu na území SR, zastupuje klientov pred orgánom cudzineckej polície vo všetkých úkonoch počas celého procesu udelenia prechodného pobytu.

Udeľovanie pobytu cudzincov podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Podľa zákona o pobyte cudzincov je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt:
- na účel podnikania,
- na účel zamestnania,
- na účel štúdia,
- na účel osobitnej činnosti, ktorou sa rozumie najmä lektorská činnosť, športová činnosť a pod.,
- na účel výskumu a vývoja,
- na účel zlúčenia rodiny,
- na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
- pre osobu, ktorá má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
- pre osobu, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.
priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.

V prípade záujmu o udelenie prechodného pobytu na území SR je nevyhnutné pripraviť si nasledovné doklady:
1. platný cestovný doklad (cestovný pas alebo obdobný medzinárodne uznávaný dokument)
2. dve fotografie s rozmermi 3x3,5 cm
3. doklad potvrdzujúci bezúhonnosť – na základe výpisu z registra trestov krajiny pôvodu
4. doklady potvrdzujúce účel pobytu, finančné zabezpečenie pobytu, zabezpečenie ubytovania (na tvorbe týchto dokumentov sa aktívne podieľa kancelária komunikáciou s klientom)

Lehoty pre trvanie prechodného pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov:

-za účelom podnikania 3 roky
-za účelom zamestnania 2 roky
-za účelom štúdia 6 rokov
-za účelom osobitnej činnosti 2 roky
-za účelom výskumu a vývoja 2 roky
-za účelom zlúčenia rodiny 5 rokov
-za účelom plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl 5 rokov
-štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané
postavenie Slováka žijúceho v zahraničí 3 roky
-štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané
postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte 5 rokov

Doklad o pobyte predstavuje elektronický čip, ktorého súčasťou sú údaje týkajúce sa držiteľa tohto dokladu a tiež jeho pobytu na území SR. Uvedený doklad je možné získať aj expresne do 2 pracovných dní za správny poplatok vo výške 24,50 €.

Služby advokátskej kancelárie Králik & Partners súvisiace s udelením prechodného pobytu:
-zastupovanie v konaní pred orgánom cudzineckej polície,
-zastupovanie klienta pri všetkých úkonoch voči cudzineckej polícii, komplexné poradenstvo počas celého procesu udelenia prechodného pobytu,
-asistencia a pomoc pri zriaďovaní bankového účtu,
-založenie živnosti alebo obchodnej spoločnosti,
-vypracovanie všetkých potrebných dokumentov pre založenie obchodnej spoločnosti a zápis do príslušných registrov,
-poradenstvo počas postupu udelenia víz pre vstup na územie Slovenskej republiky,
vytvorenie a poskytnutie sídla spoločnosti,
-podpora pri napĺňaní podmienok nevyhnutných pre udelenie pobytu (pomoc pri zabezpečení lekárskeho posudku, zabezpečenie lekárskej prehliadky, prihlásenie na zdravotné poistenie, ostatné nevyhnutné úkony), zastupovanie klientov v prípade zamietnutia udelenia prechodného pobytu

Advokátska kancelária Králik & Partners pre svojich klientov zabezpečuje komplexné sprostredkovanie prechodného pobytu na území SR, zastupuje klientov pred orgánom cudzineckej polície vo všetkých úkonoch počas celého procesu udelenia prechodného pobytu.
úkonoch počas celého procesu udelenia prechodného pobytu.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.