Úradná elektronická schránka

Zriadenie a aktivácia úradnej elektronickej schránky je zakotvená v zákone č. 305/2013 Zb. o „e-Governmente“. Podľa neho je každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky povinná aktivovať a používať svoju elektronickú schránku od 1.1.2017.

Elektronická schránka slúži na úradnú elektronickú komunikáciu medzi podnikateľmi a orgánmi verejnej moci. Schránka funguje ako úložisko elektronických správ a notifikácií. Cieľom jej zavedenia je rýchla a efektívna komunikácia s verejnou správou.

Elektronická schránka sa automaticky zriaďuje pre subjekty:

1. Plnoletého občana SR
2. Fyzickú osobu podnikateľa
3. Právnickú osobu
4. Orgány verejnej moci

Samotná existencia elektronickej schránky ešte neznamená, že je možné prostredníctvom nej komunikovať. Na to, aby mohla byť využívaná na elektronické doručovanie sa musí aktivovať.

Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky sa môžu subjektom doručovať správy (napr. rozhodnutia), ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené listinne.

Právnickým osobám so sídlom na Slovensku sa proces aktivácie schránky ukončí do 1.1.2017.

Na prístup a disponovanie s e-schránkou sú oprávnení:

- automaticky štatutárny zástupca právnickej osoby
- osoba poverená štatutárnym zástupcom právnickej osoby

Podmienkou vstupu a prihlásenia sa do elektronickej schránky je disponovanie štatutárneho zástupcu právnickej osoby

- Občianskym preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK)

- Dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK)


Prístup do elektronickej schránky má štatutárny zástupca právnickej osoby, ktorý môže udeliť prístup aj iným osobám na základe splnomocnenia alebo zahraničný štatutárny zástupca právnickej osoby. Na úplný prístup k elektronickej schránke však potrebuje udeliť oprávnenie občanovi SR, ktorá disponuje občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou sa zasiela v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky právnickej osoby na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.