Vízová povinnosť

Udeľovanie víz je náročný a zdĺhavý proces, aj z tohto dôvodu poskytuje advokátska kancelária Králik & Partners svojim klientom komplexné služby v oblasti udeľovania víz.

Udeľovanie víz je náročný a zdĺhavý proces, aj z tohto dôvodu poskytuje advokátska kancelária Králik & Partners svojim klientom komplexné služby v oblasti udeľovania víz.

Príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť a majú záujem vstúpiť na územie Slovenskej republiky, sú povinní predložiť žiadosť o vízum na miestne príslušnom veľvyslanectve alebo na generálnom konzuláte.

Pod pojmom vízum sa rozumie špecifické povolenie od štátu na vstup cudzinca na jeho územie udeľované na určité obdobie, opakovaný vstup cudzinca na jeho územie počas istého obdobia, výstup cudzinca alebo tuzemca z územia na isté obdobie alebo povolenie na prejazd prechod cudzinca týmto územím (tranzitné vízum).

Vízum pre vstup na územie SR sa udeľuje vo forme vízovej nálepky v cestovnom doklade cudzinca. Na základe víza je cudzinec oprávnený zdržiavať sa v Schengenskom priestore počas doby platnosti víza. Krajiny, ktoré sú súčasťou Schengenského priestoru udeľujú jednotné vízum pre cudzincov, ktoré je platné pre všetky štáty Schengenského priestoru. Na vízovej nálepke sa nachádza zvýraznená doba platnosti víza a údaj o dĺžke platnosti pobytu.

Ako Schengenský priestor sa rozumie územie Európskej únie, v rámci ktorej prebieha voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Vo vnútri Schengenského priestoru môžu osoby voľne prekračovať hranice, členských štátov únie, bez akýchkoľvek hraničných alebo colných kontrol.

Druh víz

Jednotlivé typy víz sa od seba líšia v závislosti od dĺžky pobytu a účelu cesty. O konkrétnom type víza rozhoduje veľvyslanectvo alebo generálny konzulát.

Schengenské víza typu A: Letiskové tranzitné víza

Vzhľadom na štátnu príslušnosť podliehajú niektoré kategórie cudzincov vízovej povinnosti, aj v prípade, že neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu. Pre takýto prípad slúžia schengenské víza typu A: letiskové tranzitné víza.

Schengenské víza typu B: Tranzitné víza

Schnegenské víza typu B oprávňujú držiteľov cestujúcich z krajiny mimo Schengenského priestoru na prestup v priestore Schengenského priestoru pri ceste do inej krajiny nachádzajúcej sa mimo Schengenského priestoru. Dĺžka tranzitu nesmie presiahnuť dobu 5 dní.

Schengenské víza typu C: Vstupné víza

Tento typ víz oprávňuje držiteľa na vstup na územie Schengenu počas pobytu resp niekoľkých pobytov, ktoré nepresiahnu 90 dní v rámci obdobia 6 mesiacov od dátumu prvého vstupu osoby na pôdu Schengenu. Vízum sa udeľuje buď na jeden prípadne na viac vstupov.

Víza typu D: Dlhodobé víza

Tento typ víza je možné udeliť, v prípade že je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike, prípadne na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky. Výhodou víza typu D je možnosť, ktorá oprávňuje držiteľov tohto víza cestovať do ďalších štátov Schengenského priestoru, avšak počet dní strávených v týchto štátoch nesmie presiahnuť dobu 90 dní počas 6 mesačného obdobia.

Advokátska kancelária Králik & Partners sa zameriava na komplexné služby v oblasti poradenstva a pomoci svojim klientom počas procesu udeľovania víz. Predstavujeme spoľahlivého partnera počas náročného a zdĺhavého procesu udelenia víz pre cudzincov. Spokojnosť našich klientov a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti sú garanciou kvalít, ktorými disponuje advokátska kancelária Králik & Partners.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.