Vrátenie daňových preplatkov zo zamestnania za rok 2019

Otázka č. 1 Vrátenie daňových preplatkov zo zamestnania, resp. závislej činnosti zamestnanca za rok 2019

SEKCIA: OTÁZKY KLIENTOV

OBLASŤ: PRACOVNÉ PRÁVO
podoblasť: dane

Otázka č. 1
Vrátenie daňových preplatkov zo zamestnania, resp. závislej činnosti zamestnanca za rok 2019

Zamestnanec, štátny občan Srbskej republiky (štátny príslušník z tretej krajiny), s udeleným povolením na zamestnanie ako vodič kamiónu (v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t) a udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania na území Slovenskej republiky bol zamestnaný na Slovensku. Dňa 31.12.2019 skončil so zamestnávateľom pracovný pomer. Slovenský zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil mzdu a diéty za odpracovanú dobu. Nový pracovný pomer bol založený pracovnou zmluvou so slovenským zamestnávateľom, avšak s miestom výkonu práce v Nemecku. Zamestnancovi nebol doposiaľ vyplatený daňový preplatok na dani z príjmu za rok 2019. Má zamestnanec právo požadovať vrátenie daňových preplatkov od bývalého zamestnávateľa?

Odpoveď na otázku č. 1

Zamestnanec má v zmysle zákona o dani z príjmov právo na vrátenie daňových preplatkov za predchádzajúce účtovné obdobie, t. j. za rok 2019. Daňový preplatok zamestnancovi spravidla vzniká pri dlhšej práceneschopnosti alebo strate zamestnania, resp. pri nižšom mesačnom príjme, pretože preddavky na daň sú vyššie ako vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní.

Právo na vrátenie daňových preplatkov sa realizuje prostredníctvom podania daňového priznania. Daňové priznanie si zamestnanec má možnosť podať sám alebo prostredníctvom svojho aktuálneho zamestnávateľa, ak ho o to požiada do 15. februára. Od bývalého zamestnávateľa si vyžiada „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti“. V prípade, ak zamestnanec využije možnosť podania daňového priznania prostredníctvom aktuálneho zamestnávateľa je oslobodený od pomerne zložitého procesu podania daňového priznania a s tým spojenej žiadosti o vrátenie daňových preplatkov. Povinnosť podania daňového priznania vznikne zamestnancovi v prípade, ak sa na Slovensku zdržiava viac ako 183 dní v kalendárnom roku a jeho príjem presiahol 1 968,68 EUR. Ak príjem nepresiahol 1 968,68 EUR podanie daňového priznania je dobrovoľné. Pokiaľ si zamestnanec v takomto prípade nepodá daňové priznanie, daňový preplatok mu nebude vrátený, resp. nemá právo si daňový preplatok žiadať od daňového úradu. Má však možnosť to požadovať od súčasného zamestnávateľa, ak si daňové priznanie nepodal sám.

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca s možnosťou jej predĺženia. Daňové priznanie sa podáva na príslušnom daňovom úrade, ktorý vráti daňový preplatok do 40 dní od uplynutia zákonnej lehoty na podanie daňového priznania.

Odpovedá:
v mene tímu advokátskej kancelárie Králik & Partners, JUDr. Mária Mišeková


Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.