Vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária KRÁLIK & PARTNERS má osobitne rozpracovaný systém vymáhania pohľadávok, ktorým uplynula lehota splatnosti a vznikajú najmä poskytovateľom služieb s väčším počtom zákazníkov.

Pri vymáhaní pohľadávok spoločností, ktoré poskytujú služby veľkému počtu zákazníkov sa vyskytuje veľa právnych a organizačných problémov, ktoré sa vyznačujú odbornou, organizačnou a časovou náročnosťou. Advokátska kancelária KRÁLIK & PARTNERS má osobitne rozpracovaný systém vymáhania pohľadávok, ktorým uplynula lehota splatnosti a vznikajú najmä poskytovateľom služieb s väčším počtom zákazníkov. Vzhľadom na veľký počet firiem, ktoré sa s problémom nevymožiteľnosti svojich pohľadávok stretávajú, má KRÁLIK & PARTNERS svoje know-how a úspešne ho aplikuje v praxi viac ako šestnásť rokov.

Advokátska kancelária KRÁLIK & PARTNERS vypracovala systém vymáhania pohľadávok založený na zásadách:

vopred určená vecná, personálna a časová rovina realizácie. Po dohode s klientom sa určí rozsah a počet subjektov, ktorí si neplnia svoje finančné záväzky. Advokátska kancelária zabezpečí personálne a technické predpoklady na rýchle a účinné vymáhanie pohľadávok.
kontrola a zabezpečenie splácania pohľadávok aj v budúcom období. Po vymožení pohľadávky bude doterajší neplatič kontrolovaný aj pri plnení záväzkov do budúcnosti. Evidovaný neplatič sa zaraďuje do určitej kategórie podľa štandardov kancelárie. Na základe týchto štandardov dostane klient informáciu o štruktúre neplatičov v ich percentuálnom a časovom vyjadrení a o rozsahu splatenia pohľadávok.
zásada samofinancovania umožňuje použitie už vložených prostriedkov na vymáhanie ďalších pohľadávok. Vzťahuje sa najmä na súdne vymáhanie pohľadávok. Raz vložené prostriedky sa počas vymáhania vracajú a potom sa použijú na súdne vymáhanie ďalších pohľadávok.

Systém vymáhania pohľadávok advokátskej kancelárie KRÁLIK & PARTNERS zaručuje klientom účinné a rýchle vymoženie nezaplatených záväzkov dlžníka.

Systém vymáhania pohľadávok je rozdelený do dvoch etáp:

etapa mimosúdneho vymáhania a
etapa súdneho vymáhania pohľadávok.

Štádiá vymáhania pohľadávok:

zasielanie výziev a upomienok dlžníkom. Podľa doterajších skúseností 20 až 30 percent dlžníkov dobrovoľne uhradí svoj dlh na základe výzvy zaslanej advokátskou kanceláriou a to buď jednorazovo alebo čiastočným splácaním na základe dohodnutého splátkového kalendára. Pri mimosúdnom vymáhaní je dôležitý fakt, že výzvu zasiela práve advokátska kancelária. Svedčí to o rozhodnutí veriteľa angažovať právnickú firmu, ktorá je oprávnená použiť všetky právne prostriedky na vymoženie dlhu.
podávanie žalôb na súde. Na rozdiel od vymáhačských spoločností (factoringové a forfaitingové firmy), ktoré nemôžu zastupovať klienta pred súdmi, má advokátska kancelária kompletne rozpracovaný systém nadväzujúci na mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Po súdnom vymáhaní pokračuje v súdnom a exekučnom vymáhaní pohľadávok.
po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia a nesplnení uloženej povinnosti dlžníkom začne advokátska kancelária exekučné konanie voči dlžníkovi. Advokátska kancelária dlhodobo úspešne spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok s viacerými súdnymi exekútormi a vďaka tomu pokrýva územie celého Slovenska. Spolupracujúci súdny exekútori podrobne poznajú osobitosti jednotlivých regiónov vďaka čomu je výkon exekúcie účinnejší.


Výhodou systému vymáhania pohľadávok advokátskej kancelárie KRÁLIK & PARTNERS je minimalizovanie nákladov a viazanosť odmeny na úspešnosť. Z doterajších skúseností vyplýva, že 10 až 15 percent dlžníkov uhradí svoje záväzky už po podaní žaloby na súd. Ďalších 30 až 35 percent dlžníkov zaplatí po doručení súdneho rozhodnutia.


Ďalšie informácie Vám ochotne poskytneme v našej kancelárii.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.