Vznik nároku na starobný dôchodok cudzincovi zo Srbska

SEKCIA: OTÁZKY KLIENTOV

OBLASŤ: PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
podoblasť: starobný dôchodok

Otázka č. 4
Vznik nároku na starobný dôchodok cudzincovi zo Srbska

Štátny príslušník tretej krajiny (Srbska) s udeleným prechodným pobytom na území Slovenskej republiky dosiahol dôchodkový vek. Počas života robil u niekoľkých zamestnávateľov v štyroch rôznych štátoch (Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovensko). Môže si požiadať o priznanie starobného dôchodku na Slovensku? Ako prebieha priznanie starobného dôchodku, pokiaľ si podá žiadosť len v jednom štáte?

Odpoveď na otázku č. 4

Nárok na vecné dávky vzniká na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, v zmysle ktorej nárok vznikne osobe, ktorá má udelený prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o priznanie nároku na starobný dôchodok je možné spolu s prílohami podať na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta prechodného pobytu (v Slovenskej republike) alebo miesta trvalého pobytu (v Srbskej republike). Predpokladom na priznanie starobného dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku a potrebnej doby dôchodkového poistenia. Dôchodkový vek závisí od dátumu narodenia poistenca a počtu vychovávaných detí. Poistná doba je najmenej 15 rokov.

Predpoklady na vzniku starobného dôchodku sa preto posudzujú v každej krajine samostatne. V tomto prípade v Rakúsku, Chorvátsku, Srbsku i na Slovensku. Medzi Sociálnymi poisťovňami jednotlivých štátov, formou dožiadania sa vymenia informácie o poistnej dobe prostredníctvom na to určených formulárov (E 205, SRB/SK 104, P 500).

V prípade, ak osoba splní dobu dôchodkového poistenia a dovŕši dôchodkový vek, každý štát je bude vyplácať ním priznanú výšku starobného dôchodku. Starobný dôchodok je možné priznať aj spätne za tri roky, ak si o to osoba požiada.

Odpovedá:
v mene tímu advokátskej kancelárie Králik & Partners, JUDr. Mária Mišeková

Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.