Zakladanie a zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodná spoločnosť založená spravidla za účelom podnikania, ktorá sa zapisuje do obchodného registra a ktorú môže založiť jeden alebo viacero (maximálne 50) fyzických či právnických osôb.

Jedným z najčastejších spôsobov podnikania na území Slovenskej republiky je prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodná spoločnosť založená spravidla za účelom podnikania, ktorá sa zapisuje do obchodného registra a ktorú môže založiť jeden alebo viacero (maximálne 50) fyzických či právnických osôb.

1. Prvým krokom pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je vyhotovenie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá len jediný spoločník), v ktorej sú uvedené všetky základné údaje o zakladanej spoločnosti vrátane obchodného mena, sídla, predmetu podnikania, orgánov spoločnosti a ich pôsobnosti. Spoločenská zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi, pravosť podpisov ktorých musí byť úradne overená.

2. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je nevyhnutné prostredníctvom príslušného okresného úradu, odboru živnostenského podnikania zabezpečiť vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní pre predmety podnikania, ktoré chce spoločnosť vykonávať.

3. Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne vytvára základné imanie a to v rozsahu minimálne 5 000 Eur, ktoré môže byť vytvorené peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi spoločníkov. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí splatiť najmenej 30 % každého peňažného vkladu. Celková hodnota splatených vkladov (peňažných a nepeňažných) musí byť minimálne 50 % minimálneho základného imania. V prípade jednoosobovej spoločnosti je nevyhnutné, aby bolo pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra splatené celé základné imanie. V praxi sa splatenie základného imania preukazuje potvrdením banky o vložení základného imania na osobitne zriadený podnikateľský účet, resp. potvrdením správcu vkladu o splatení základného imania spoločnosti.

4. Obchodný zákonník neumožňuje, aby zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným bola osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle, preto je nevyhnutné obchodnému registru predložiť doklad od príslušného správcu dane o tom, že voči žiadnemu zo zakladateľov spoločnosti neeviduje nedoplatok na dani či cle.

5. Ďalšími dokladmi povinne prikladanými k návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sú podpisový vzor konateľa (konateľov) a doklad, ktorým sa preukazuje právo spoločnosti nehnuteľnosť, v ktorej má sídlo, užívať. Takýmto dokladom sú napríklad list vlastníctva, nájomná zmluva či súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti.

6. Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra spolu s zákonom vyžadovanými prílohami podávajú a podpisujú všetci konatelia spoločnosti.

Správne poplatky spojené s procesom zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Správne poplatky v prípade zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra môžeme rozdeliť na tie, ktoré vznikajú v súvislosti s vydávaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení a tie, ktoré súvisia so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Tieto závisia od typu živností, pre ktoré žiada spoločnosť vydanie osvedčenia. V prípade podania v listinnej podobe predstavuje správny poplatok za každú voľnú živnosť 5 Eur a za každú remeselnú či voľnú živnosť je vyrubený správny poplatok v sume 15 Eur.
Správny poplatok za podanie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra podávaný v listinnej podobe predstavuje 300 Eur.


Advokátska kancelária Králik & Partners ponúka klientom profesionálne služby v oblasti zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatných foriem obchodných spoločností. Našim klientom poskytujeme právny servis spočívajúci vo vypracovaní všetkých dokladov a v zastupovaní pred všetkými správnymi orgánmi a obchodným registrom v procese vzniku spoločnosti. Nespornou výhodou založenia spoločnosti prostredníctvom advokátskej kancelárie Králik & Partners je aj skutočnosť, že advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, prostredníctvom ktorého je oprávnená podania na všetky štátne orgány podávať elektronicky vďaka čomu sú súdne a správne poplatky krátené o polovicu a za voľné živnosti nie je v tomto prípade vyrubovaný žiaden správny poplatok.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.