Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Od 01. 11. 2018 vznikla obchodným spoločnostiam zapísaným v obchodnom registri povinnosť zapísať do obchodného registra informáciu o konečných užívateľoch výhod. Táto povinnosť sa netýka právnických osôb, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom

Konečným užívateľom výhod je subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach,
b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
c) ovláda obchodnú spoločnosť iným spôsobom,
d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti.

Do obchodného registra sa o konečnom užívateľovi výhod zapisujú informácie v rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia,
c) adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
d) štátna príslušnosť,
e) druh a číslo dokladu totožnosti,
f) údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod je potrebné do obchodné registra zapísať najneskôr do 31.12.2019, pričom zápis sa uskutočňuje prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Opomenutie zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra v stanovenej lehote je sankcionované pokutou až do výšky 3 310 Eur. Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nie je spoplatnený.
Obchodné spoločnosti zakladané po 01.11.2018 sú povinné údaje o konečnom užívateľovi výhod už pri prvozápise do obchodného registra.

UPOZORNENIE:
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť príslušných subjektov zapísať konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora a taktiež obchodné spoločnosti, ktoré už konečného užívateľa výhod zapísali do registra partnerov verejného sektora sú povinné tohto zapísať v stanovenej lehote aj do obchodného registra.

V prípade, že máte záujem o zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra či registra partnerov verejného sektora, advokátska kancelária Králik & Partners poskytuje komplexné právne služby spojené so zápisom konečných užívateľov výhod do príslušných registrov

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.