Agentúra dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania slúži na prideľovanie zamestnancov a ich vysielanie podľa Zákonníka práce

Agentúrou dočasného zamestnávania môže byť podľa zákona fyzická osoba alebo právnická osoba. Tento typ formy zamestnávania je určený buď na dočasné pridelenie zamestnanca zamestnávateľovi, alebo na vyslanie zamestnanca podľa Zákonníka práce.

Medzi agentúrou a zamestnancom sa uzatvára pracovná zmluva. Zamestnanec nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom ku ktorému je vyslaný, ale so samotnou agentúrou, čím sa agentúra stáva primárnym zamestnávateľom. Ak doba, na ktorú agentúra vyslala zamestnanca k zamestnávateľovi presiahne obdobie 24 mesiacov, automaticky vzniká nová pracovná zmluva medzi týmito stranami a zaniká medzi agentúrou a zamestnancom.

K tomu aby mohla agentúra vzniknúť je potrebné aby boli splnené podmienky vyžadované zákonom. Sú to predovšetkým bezúhonnosť, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a povolenie na činnosť agentúry vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V prípade právnickej osoby je nutné, aby tieto predpoklady spĺňala osoba, ktorá je oprávnená za spoločnosť konať (konateľ). Ak agentúru zakladá fyzická osoba, musí tieto podmienky spĺňať osobne.

Ak sú splnené podmienky, vydá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva Ústredie práce na dobu neurčitú. Na konanie o udelení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní podľa § 70 zákona č. 2004/5 Z.z. o Službách zamestnanosti.

Podklady na založenie agentúry dočasného zamestnávania:

1. Bezúhonnosť - doklad nie starší ako 3 mesiace, (ak sa jedná o zahraničnú fyzickú osobu alebo ak osoba, ktorá je zodpovedným zástupcom pre právnickú osobu je zo zahraničia, musí byť doklad potvrdzujúci bezúhonnosť opatrený apostilou)

2. Ukončené vysokoškolské vzdelanie (v prípade ak sa jedná o cudzinca, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, je nutné aby boli jeho doklady (opatrené apostilou z domovského štátu) o ukončení vysokoškolského vzdelania nostrifikované príslušným orgánom (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu)).

3. Povolenie na činnosť vydané Ústredím práce, na ktoré musí byť zaslaná žiadosť, v ktorej sa žiada o udelenie tohto povolenia a jej náležitosťami sú:
- projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
- doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
- potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok alebo colný nedoplatok
- potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (VšZP, Union, Dôvera) a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch a starobné dôchodkové poistenie
- potvrdenie Inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
- doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
- doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
- okruh spolupracujúcich subjektov.

4. Správny poplatok 500 Eur (fyzická osoba), resp. 1000 Eur (právnická osoba)

5. Základné imanie 15 000 Eur (fyzická osoba), resp. 30 000 Eur (právnická osoba)

Relevantné právne predpisy upravujúce agentúru dočasného zamestnávania:

- Zákon č. 311/2005 Z.z. Zákonník práce, ustanovenia § 58, §58a a § 58b, ktoré upravujú dočasné pridelenie zamestnanca,
- Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý v § 29 upravuje postavenie agentúry dočasného zamestnávania, § 30 upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, § 31 upravuje povinnosti agentúry dočasného zamestnávania,
- Zákon č. 1967/71 Zb. o správnom konaní, ktorý je všeobecným právnym predpisom k § 12 písm. I) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti,
- Smernica 2008/104/ES o dočasnom agentúrnom zamestnávaní.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.