TÍM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

Profesionálny právny servis garantuje klientom advokátskej kancelárie tím skúsených pracovníkov. Spolu s internými zásadami zaručuje,že prístup k problémom klientov bude rovnako kvalitný a rýchly od prevzatia veci, až po jej úspešné vybavenie.

KRÁLIK & PARTNERS spolupracuje aj s odborníkmi v iných odvetviach. Ide hlavne o špecialistov na dane, účtovníctvo, oceňovanie nehnuteľností, dopravu, ochranu životného prostredia, investovanie na kapitálovom a finančnom trhu. Advokátska kancelária spolupracuje aj s notármi, exekútormi, patentovými zástupcami a licencovanými prekladateľmi.

kralik

Dr. Miroslav Králik

advokát

Právnickú fakultu ukončil v Novom Sade so zameraním na medzinárodné súkromné právo. Postgraduálne štúdium so zameraním na obchodné právo ukončil v Prahe na Právnickej fakulte Karlovej univerzity. Ako právnik pôsobil na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti obchodnej legislatívy a justičnej správy súdov. V bankovej oblasti pôsobil ako expert v oblasti kapitálového trhu a trhu s cennými papiermi a člen Komisie pre finančný dozor Slovenskej republiky. Je zakladateľom advokátskej kancelárie Králik and Partners, ktorá pôsobí ako nadnárodná advokátska kancelária od roku 2000. Počas výkonu advokátskeho povolania v rokoch 2002 - 2006 bol poradcom Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a v roku 2008 inicioval založenie Slovensko – srbskej obchodnej komory.

Venuje sa obchodnému právu a právu obchodných spoločností krajín západného Balkánu.

Ovláda slovenský, srbský, chorvátsky, anglicky a ruský jazyk.

kucerak

JUDr. Jakub Kučerák

advokát

Ukončil právnické štúdium na Fakulte práva Paneurópskej Vysokej Školy v Bratislave. Venuje sa obchodnému právu, právu obchodných spoločností, občianskemu právu, trestnému právu a právu Európskej únie. Vedie sporovú a nesporovú agendu v rámci kancelárie.

Ovláda slovenský, anglický, český a nemecký jazyk.

kovac

Mgr. Ing. Peter Kováč

advokát

Asociovaný partner advokátskej kancelárie pre oblasť finančníctva a správneho práva. Ukončil právnickú fakultu Trnavskej univerzity. Titul Ing. získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil ako projektový a finančný manažér v komerčnej oblasti. V advokátskej kancelárii sa venuje daňovému a finančnému a správnemu právu.

Ovláda slovenský, nemecký a anglický jazyk

koleda

JUDr. Milan Koleda

ADVOKÁT

Je asociovaným partnerom advokátskej kancelárie od marca 2013. V rámci kancelárie zabezpečuje právne poradenstvo v nemecky hovoriacich krajinách (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko). Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1972. Pracoval v oblasti vnútorného obchodu. Od roku 1979 pôsobil v Nemecku v oblasti obchodného a občianskeho. Od roku 2005 pôsobí striedavo na Slovensku a v Nemecku.

Ovláda slovensky, nemecky jazyk a nemeckú právnu terminológiu

sulcova

dipl. v. Darina Gašparovski

MANAŽÉRKA KANCELÁRIE

ukončila Pedagogickú fakultu v Sombore (Srbsko). Od roku 2020 pôsobí v advokátskej kancelárii ako manager kancelárie a koordinuje medzinárodne projekty týkajúce sa klientov z krajín západného Balkánu.

Hovorí slovensky, srbsky, anglicky a nemecky.

Vdvychenko

Mgr. Mykola Vdovychenko

právnik

Vyštudoval obchodné právo na Fakulte ekonomiky, manažmentu a práva Kyjevskej Národnej obchodno-Ekonomickej Univerzity na Ukrajine a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2013 pôsobil ako asistent sekretára sudcu Hospodárskeho súdu Kyjevskej oblasti. Venuje sa ochrane ľudských práv, obchodnému a občianskemu právu.

Ovláda ukrajinsky, ruský, slovenský a anglicky jazyk.

zornan

Bc. Rastislav Zorňan

ASOCIOVANÝ PARTNER

Právnickú školu ukončil vo Vrbase (Srbská republika), Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Okrem právnej oblasti sa venuje aj mediálnej oblasti, v ktorej pracuje od roku 1987. Od roku 2014 je asociovaným partnerom advokátskej kancelárie a venuje sa hlavne aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia v Srbsku, problematike komparatívnej legislatívnej úpravy pri zakladaní firiem v Srbsku a na Slovensku.

Ovláda slovenský, srbský, chorvátsky a ruský jazyk.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.