Právne služby králik & PARTNERS

Advokátska kancelária KRÁLIK & PARTNERS poskytuje poradenstvo právnickým a fyzickým osobám. Ponúka komplexné portfólio právnych služieb a individuálny full-servis. Medzi klientov advokátskej kancelárie patria aj ministerstvá a iné štátne orgány, pre ktoré vypracováva nezávislé posudky návrhov zákonov alebo odborné stanoviská.

sipka

Okrem poskytovania štandardných právnych služieb, sa kancelária venuje najmä týmto právnym oblastiam:

Zastupovaní klientov na súdoch v občianskych, obchodných a trestných veciach v konaní správnom, rodinnom, trestnom.

Zastupovanie v administratívnych konaniach

Jazyky komunikácie

Slovenský, Srbský, Chorvátsky, Český, Anglický a Ruský

 • zakladanie slovenských obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo)
 • zakladanie európskych obchodných spoločností (európska spoločnosť, európske družstvo európske zoskupenie hospodárskych záujmov)
 • joint venture a realizácia súvisiacich úkonov
 • vypracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností a aj ich zmeny
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom a živnostenským úradom
 • zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi
 • zabezpečenie virtuálneho sídla obchodnej spoločnosti
 • vykonávanie zápisov zmien alebo výmaz údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných v obchodnom registri
 • dozor nad dodržaním zákonných ustanovení pri valných zhromaždeniach
 • zvyšovania a znižovania základného imania obchodných spoločností
 • daňová registrácia podnikateľských subjektov
sipka
 • vypracovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností, vrátane registrácie vlastníckeho práva na katastri nehnuteľností
 • poradenstvo v súvislosti s inými vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb
 • preverenie vlastníckych a iných práv, ktoré sa týkajú nehnuteľností, prípravy zmluvnej dokumentácie
 • poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov i nebytových priestorov
 • poradenstvo spojené s povoľovaním stavieb a ich užívaním
 • zastupovanie v stavebnom a územnom konaní
 • financovanie akvizícií nehnuteľností
 • daňové aspekty spojené s kúpou, prevodom a vlastníctvom nehnuteľností
sipka
 • vypracovanie všetkých druhov dokumentov  v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, v konaní o oddlžení a iných
 • zastupovania veriteľov a iných účastníkov konkurzného a reštrukturalizačného konania a konania o oddlžení
 • vypracovania stanovísk v oblasti konkurzného práva
 • vedenie incidenčných sporov
 • vypracovanie dokumentov a stanovísk v oblasti likvidácie právnických osôb
 • poradenstvo a realizácia likvidácie právnických osôb
sipka
 • vyhotovovanie všetkých druhov a typov zmlúv v súlade s ochranou záujmov našich klientov
 • navrhovanie zabezpečovacích inštitútov do zmlúv
 • pripomienkovanie návrhov zmlúv
 • poskytovanie právnych stanovísk v oblasti uzatvorených zmlúv
sipka
 • posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd a iných dokumentov z hľadiska ich súladu s protimonopolným právom
 • nastavenia obchodných a distribučných vzťahov tak, aby tieto boli v súlade s aplikovanými pravidlami ochrany hospodárskej súťaže v oblasti dohôd, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž (kartelové dohody)
 • poradenstvo pri nastavení obchodných vzťahov, obchodnej a cenovej stratégie klientov v oblasti zneužívania dominantného postavenia
 • príprava Competition Compliance Program a školení pre klientov z oblasti kartelového práva
 • príprava podaní v oblasti kontroly koncentrácií
 • zastupovanie klientov pred Protimonopolným úradom SR a správnymi súdmi
 • poradenstvo v oblasti nekalej súťaže (klamlivá reklama, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie, porušenie obchodného tajomstva, ohrozovanie zdravia a životného prostredia)
 • zastupovanie klientov v sporoch z nekalej súťaže
sipka
 • ochrana práv a presadzovanie povinností zamestnancov a zamestnávateľov
 • návrh vnútorných pracovno-právnych predpisov (pracovný poriadok, smernice z oblasti bezpečnosti práce a iné) pre zamestnávateľov
 • zastupovanie klientov  v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi, orgánmi Sociálnej poisťovne, úradmi práce a podobne
 • vypracovávanie komparatívnych analýz a stanovísk k pracovnoprávnej legislatíve v regiónoch pôsobenia advokátskej kancelárie
sipka
 • poskytovanie poradenstva v oblasti autorského práva a práv príbuzných autorskému právu
 • právne poradenstvo v oblasti priemyselných práv (patenty,  priemyselné a úžitkové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu, obchodné meno, obchodné tajomstvo, know – how, goodwill)
 • právo vyšľachtiteľov
 • vypracovanie všetkých typov dokumentov súvisiacich s duševným vlastníctvom (zmluva o vytvorení diela, licenčná zmluva, zmluva o vydaní diela a podobne)
 • registrácia práv duševného vlastníctva a súvisiacich práv (záložné právo),  zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
 • poskytovanie poradenstva a vypracovanie dokumentov súvisiacich s ochranou osobných údajov
 • zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov SR
 • poradenstvo a vypracovanie zmluvných dokumentov v oblasti internetu, registrácia internetových domén a iné
sipka
 • poradenstvo v oblasti finančných služieb, zabezpečovanie podnikateľských úverov
 • posudzovanie podmienok pri zabezpečovaní úverov a platieb v rámci podnikateľskej činnosti klienta
 • poradenstvo pri operáciách na finančnom a kapitálovom trhu
 • operácie a konania spojené so zmenkami a šekmi ako platobným nástrojom alebo nástrojom zabezpečenia splnenia povinnosti
 • poradenstvo v oblasti poisťovníctva
sipka
 • fúzie, akvizície a iné korporátne transakcie
 • zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností
 • reštrukturalizácia a reorganizácia spoločností
 • riešenie zmluvných a iných vzťahov medzi spoločníkmi a orgánmi spoločností, ako aj medzi spoločníkmi navzájom
 • bežné každodenné riadenie korporátnych záležitostí spoločností
 • vypracovanie privatizačných projektov
 • vypracovanie analýz k privatizácii určených objektov a podnikov
 • vypracovanie právnych stanovísk k privatizačným zmluvám
 • vypracovanie právnych auditov a due diligence
sipka
 • právne preverenie pohľadávok
 • správa pohľadávok
 • postupovanie pohľadávok
 • vymáhanie pohľadávok súdnou a mimosúdnou cestou
 • zastupovanie klientov v procese exekúcie a pri dobrovoľných dražbách
 • kompletná agenda hromadného vymáhania pohľadávok
sipka
 • poradenstvo pri rozvode
 • poradenstvo pri úprave práv a povinnosti rodičov a detí
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v ďalších oblastiach rodinného práva
 • zastupovanie klientov v oblasti rodinného práva pred súdmi a inými štátnymi orgánmi (orgány sociálnej kurately a podobne)
sipka
 • zastupovanie klientov pri všetkých typoch konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi najmä v oblasti občiansko-právnych a obchodno-právnych sporov
 • zastupovanie v administratívnych konaniach (daňové, colné, katastrálne, inšpekčné a podobne)
 • právne zastupovanie v trestno-právnych konaniach
 • zastupovanie klientov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • zastupovanie v rodinných konaniach
 • právne zastupovanie v konaniach pred Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva, Súdnym dvorom Európskej únie, Všeobecným súdom Európskej únie a inými
sipka
 • poradenstvo v oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty
 • zastupovanie v konaniach pred finančnými úradmi
sipka
 • poradenstvo v oblasti pripravovaných návrhov zákonov
 • vypracovanie pripomienok k návrhom zákonov v legislatívnom procese
 • pripravovanie návrhov zákonov a s tým spojený lobbing u štátnych orgánov
 • poradenské služby pre orgány štátnej moci o zapracovaní smerníc Európskej únie do slovenského právneho systému
 • pomoc pri budovaní kontaktov na úrovni všetkých zložiek štátnej moci - lobbing
sipka
 • právne poradenstvo v oblasti právnej úpravy jednotného trhu Európskej únie
 • poskytovanie poradenstva v oblasti právnej regulácie finančných služieb a medzinárodného obchodu
 • uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z európskeho práva pred slovenskými a európskymi súdmi (napríklad v prípade nesprávnej implementácie európskych smerníc do vnútroštátneho práva, vymáhanie náhrady škody za porušenie noriem európskeho práva a podobne)
 • zastupovanie klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva v prípadoch, keď boli porušené ich základné ľudské práva a slobody v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (prieťahy v súdnom konaní pred vnútroštátnym súdom, nezákonné trestné rozhodnutia a podobne)
 • právne poradenstvo v oblasti medzinárodnej arbitráže
sipka
 • poradenstvo v oblasti ochrany spotrebiteľa, najmä v oblasti cestovného ruchu
 • spolupráca so združeniami na ochranu spotrebiteľov
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi pri presadzovaní spotrebiteľských práv
 • podávanie návrhov, petícií, sťažností a podnetov na štátne orgány v súvislosti s právami spotrebiteľov
sipka
 • poradenstvo v oblasti Public Private Partnership projektov (PPP)
 • právne služby investičnej pomoci a investičných stimulov
 • greenfield a brownfield projekty
 • právne konzultácie a poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a kohézneho fondu EÚ
sipka
 • právne a odborné poradenstvo z viacerých oblasti právnej úpravy energetiky
 • návrhy zmlúv o dodávkach jednotlivých druhov energií
sipka
 • právne poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, najmä predaj a nákup emisií
 • právne služby týkajúce sa farmaceutík, registrácie liekov, reklamy a marketingu liekov, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti
 • príprava profesionálnych športových zmlúv a zastupovanie hráčov pred športovými zväzmi
 • právne poradenstvo a vypracovávanie dokumentov v oblasti sponzoringu
sipka

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.