Vydedenie potomka

Vydedenie predstavuje jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým tento prejavuje svoju vôľu, aby jeho potomok ako neopomenuteľný dedič nedostal z niektorého zo zákonných dôvodov svoj dedičský podiel.

Právna úprava vydedenia sa nachádza v § 469a. Právna úprava v súčasnosti umožňuje vydediť potomka, ak:

- v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
- o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
- bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
- trvalo vedie neusporiadaný život.

Vyššie uvedené dôvody vydedenia sa týkajú výlučne iba tzv. neopomenuteľných dedičov, t. j. potomkov poručiteľa.

Nevyhnutnou obsahovou náležitosťou tohto prejavu vôle poručiteľa je výslovné uvedenie dôvodu vydedenia. Jednostranný úkon vydedenia môže urobiť výlučne poručiteľ, pričom následkom vydedenia je strata práva dediča na dedičstvo po poručiteľovi.

V prípade, že sa poručiteľ rozhodne svojho potomka vydediť, uskutočňuje sa to spísaním Listiny o vydedení. Listina o vydedení môže byť:

a) napísaná vlastnou rukou a takýmto spôsobom i podpísaná.
b) možno ju zriadiť i v inej písomnej forme (napr. na počítači či môže byť napísaná inou osobou), túto však musí poručiteľ podpísať vlastnou rukou pred aspoň dvoma súčasne prítomnými svedkami a súčasne musí poručiteľ pred svedkami prehlásiť, že ide o listinu o vydedení potomka.
c) vyhotovená vo forme notárskej zápisnice.

Listinu o vydedení možno uložiť do notárskej úschovy. Listina o vydedení, ktorá bola zahrnutá do notárskej zápisnice alebo prevzatá notárom do úschovy, sa vedie v Notárskom centrálnom registri závetov.

Podstatnými obsahovými náležitosťami listiny o vydedení sú:

a) uvedenie dňa, mesiaca a roka, kedy bola spísaná,
b) označenie toho z potomkov, ktorý má byť vydedený,
c) výslovné uvedenie dôvodu vydedenia a opis skutkového stavu, ktorý konkrétny dôvod napĺňa aj po skutkovej stránke, inak je listina neplatná.

Účinky vydedenia sa priamo nedotýkajú potomkov vydedeného, v listine o vydedení však poručiteľ môže okruh vydedených osôb rozšíriť z priamych potomkov na ďalšie osoby (vnuci, pravnuci, prapravnuci poručiteľa).

Listinu o vydedení môže poručiteľ počas svojho života zákonom upravenými spôsobmi zrušiť.

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.