Vznik nároku na prídavok na dieťa cudzincom, nárok na dávku v nezamestnanosti

SEKCIA: OTÁZKY KLIENTOV

OBLASŤ: PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
podoblasť: prídavok na dieťa, dávka v nezamestnanosti

Otázka č. 3
Vznik nároku na prídavok na dieťa, nárok na dávku v nezamestnanosti

Zamestnancovi (štátny príslušník tretej krajiny, Srbská republika) bol udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky za účelom zamestnania. Manželka a jeho dve nezaopatrené deti sa nachádzajú v Srbsku, kde majú nahlásený trvalý pobyt, bez prechodného pobytu v Slovenskej republike. Má zamestnanec nárok požiadať o prídavok na dieťa Slovenskú republiku? Čo ak príde o zamestnanie, má nárok na podporu v nezamestnanosti?

Odpoveď na otázku č. 3

V prípade nároku na vecné dávky je potrebné riadiť sa Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, v zmysle ktorej nárok vznikne osobe, ktorá má udelený prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Výnimku predstavuje dávka v nezamestnanosti. Uchádzač o zamestnanie je povinný sa nahlásiť do evidencie nezamestnaných, ktorú vedie úrad práce príslušný v obvode jeho trvalého pobytu (v Srbsku). Žiadať o dávku v nezamestnanosti a jej výplatu slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnu poisťovňu v Slovenskej republike nie je možné.

O prídavok na dieťa v sume 24,95 EUR / mesiac za rok 2020 je možné požiadať na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta prechodného pobytu. Nárok je možné priznať za spätné obdobie najviac 6 mesiacov. Nárok vznikne len v prípade, ak nie je prídavok na dieťa poberaný v Srbsku. Duplicita vyplácania prídavkov na dieťa nie je možná. Nie je možné žiadať ani o „vyrovnací podiel“, teda o rozdiel, ktorý by mohol vzniknúť medzi sumami prídavkov na dieťa v Srbsku a na Slovensku. Prednostne sa prídavok na dieťa priznáva a vypláca podľa miesta bydliska dieťaťa, ak by nárok vznikol v oboch štátoch.

Odpovedá:
v mene tímu advokátskej kancelárie Králik & Partners, JUDr. Mária Mišeková

Ilustračné foto: pixabay.com

aktuality

newsletter


odoberajte novinky mailom.